Fonds Vincent Zegel Waarden Bureau

Fonds Vincent Zegel Waarden Bureau

Vincent Zegel Waarden Bureau

Fonds Vincent Zegel Waarden Bureau.

---

Voor wie voorkeur geeft aan donatie met behulp van een bankoverschrijving, plaatsen we graag de tekst van de GOFUNDME INZAMELINGSACTIE voor het FONDS Vincent Zegel Waarden Bureau, ook hier op onze website.

---

Onderaan de tekst vindt u het bankrekeningnummer voor de vorming van het Fonds.

Met uw gift in de vorm van een bijdrage aan de realisatie van het FONDS VINCENT ZEGEL WAARDEN BUREAU, kunnen wij mensen financieel ondersteunen om hun PDF-bestanden die zij kostenloos van Vincent Zegel Waarden Bureau ontvangen,


1. te kunnen uitprinten;

2. een stempelkussentje te kopen;

3. de kosten voor de legalisatie van de ondertekening bij de notaris te voldoen;

4. de kosten van de kopieën en de aangetekende verzending door de notaris, te kunnen voldoen;

5. beltegoed op te waarderen om e-mail te ontvangen en via Messenger of Whatsapp met Vincent Zegel Waarden Bureau in contact te blijven.


Verderop in de tekst kunt u lezen hoe dit zover heeft kunnen komen.


Zo werkt het

1. Fonds Vincent Zegel Waarden Bureau kan uitsluitend bijdragen aan de administratieve kosten die erfgenamen moeten maken, om hun Verklaring voor Beneficiaire Aanvaarding (VBA) en aansluitend, hun document Promissory Note (VBA) Annex, naar de Beneficiaire Derde Partijen van de Prioritair Beneficiary Overheid-Trustee te sturen.


2. Om ook andere erfgenamen te kunnen ondersteunen, vraagt Vincent Zegel Waarden Bureau, aan de erfgenaam om de bijdrage in de kosten, in het Fonds Vincent Zegel Waarden Bureau terug te storten zodra men financieel draagkrachtig is.


FIJN DAT U TIJD NEEMT OM DE INFORMATIE OVER DE INZAMELINGSACTIE TE LEZEN.
FONDS VINCENT ZEGEL WAARDEN BUREAU  -  ARCHIEF


1. 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen'.


2. Zo mooi als dit klinkt, zo mooi is Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ook werkelijk.


3. In 2013 hoorde ik misschien wel de opvallendste Troonrede ooit. De Koning las toen voor, dat de 'verzorgingsstaat' zal worden afgebouwd en dat nu eenieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid zal moeten gaan nemen.


4. Hier is mijn zoektocht naar 'eigen verantwoordelijkheid nemen' begonnen.


5. Hoe kunnen mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen als hen de middelen om te leven ontvallen of worden ontnomen?


6. Ik ken de afhankelijkheid van de voorzieningen van overheidswege, uit eigen ervaring.


7. En als de overheid besluit deze voorzieningen te sluiten, wat staat ons dan ter beschikking om onze eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen?


8. Zorg voor kwetsbare ouderen en zorg om je eigen inkomen, zorg om je gezondheid en de kosten daarvan, zorg om je kinderen, zorg om de groeiende tweedeling tussen arm en rijk,  zorg om het verdwijnen van werkgelegenheid.


9. Het duurde even voordat ik begreep dat de overheid zichzelf aan het ontzorgen is.


10. Waarom zou een overheid zichzelf willen ontzorgen als de mensen door te stemmen, de overheid toch duidelijke aanwijzingen hebben gegeven om zorg om elkaar, in te richten?


11. 'Vincent Zegel' is een bureau dat belangeloos, dag en nacht, brieven en documenten schrijft voor mensen die brieven en documenten hard nodig hebben maar die vaak door emoties overmand, onvoldoende enige afstand kunnen bewaren om een situatie of omstandigheid te kunnen overzien.


12. Vincent Zegel Waarden Bureau schrijft niet tegen een honorarium, tarief of vergoeding, omdat het schrijft voor mensen die geen enkele financiële ruimte meer hebben.


13. De verhalen van de mensen zijn het meer dan waard! De mensen zijn het meer dan waard. Mensen zijn het waard om over de middelen te beschikken om zichzelf te kunnen ontwikkelen en om in vrijheid uit te kunnen drukken wie zij werkelijk zijn en wat zij belangrijk vinden voor een liefdevol samen leven hier op aarde.


14. Al deze inherente waardigheden van de mensheid, zijn in de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beschreven.


15. Misschien waren we er door de inrichting van de 'verzorgingsstaat' over te laten aan politieke vertegenwoordigers, onvoldoende op bedacht, dat 'mens - zijn' een werkwoord is. En in die zin kan ik begrijpen dat de handen uit de mouwen moeten.


16. We doen met wat er is. Wie schrijven kan, schrijft. En dat ben ik gaan doen. Om te kunnen schrijven moet je ook studeren. Studeren op de Rechten van de Mens; studeren op de staatsinrichting en op ieders taak als lid van de familie van mensen.


17. En zo werd het geleidelijk duidelijk dat het idee van de verzorgingsstaat aanvankelijk is ontstaan uit de geboorteregistratie. De staat brengt alle certificaten met de geboortegegevens van mensen, op de beurs waardoor ieder geboortecertificaat een aanzienlijke waarde vertegenwoordigd. De geboortecertificaten worden niet-politiek beheerd om de economische waarde ervan te waarborgen.


18. De economische waarden en voorspoed worden door nationale inspanning en internationale samenwerking verkregen. Dat staat in Artikel 22 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:


'Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.'


19. Op eenieders geboortecertificaat heeft de Staat een Trust nalatenschap gevestigd. Dit is een testamentaire Trust. De overledene is eenieders post born (de na geboorte) die in het ziekenhuis werd geregistreerd. Deze na geboorte is de tweede geborene. En jij zelf bent de eerst geborene.


20. Nu de Koning in de Troonrede 2013 heeft voorgelezen dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet gaan nemen, betekent dit niet meer of minder dan dat er van de eerst geborene wordt verwacht, dat hij of zij, individueel de nalatenschap van zijn of haar eigen na geborene, beneficiair gaat aanvaarden.


21. Vincent Zegel Waarden Bureau heeft hiervoor de Verklaring van Beneficiaire Aanvaarding (VBA) geschreven, welke individueel dient te worden verzonden naar de Minister van Financiën, die de Trustee is van deze individuele testamentaire geboorte Trust nalatenschap.


22. Alle instituties en instellingen zijn de Beneficiaire Derde Partijen van de overheid-Trustee.  Alle eerstgeborenen hebben met deze Beneficiaire Derde Partijen te maken of te maken gehad: de Belastingdienst, de Rechtspraak, de Gezondheidszorg, Jeugdbescherming enz. enz.


23. Een erfgenaam heeft vereffeningsverplichting. En zo leren we dus om alle aanspraken van de Beneficiaire Derde Partijen te voldoen uit de Trust, door deze partijen beneficiair te aanvaarden.


24. Eigen verantwoordelijkheid nemen betekent dat er meerdere mogelijkheden zijn om Trustvermogen te bestemmen. Dat màg je aan de politiek overlaten maar overeenkomstig de Rechten van de Mens Artikel 20:


'Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.'


- mag niemand gedwongen worden om tot een vereniging, orde of associatie van welke aard ook, te behoren.


25. Vrijheid en inherente waardigheid zijn beslist vanzelfsprekend maar het zijn werkwoorden!


26. We zijn nu in de overgangsfase beland van 'verzorgd wòrden' naar 'zorg dragen vóór'.  Dat is de taak van een erfgenaam: zorgen voor de afwikkeling van de voldoening van de aanspraken van alle betrokken partijen.


27. Vincent Zegel Waarden Bureau heeft te maken met enerzijds de erfgenamen helpen met het insturen van hun Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) aan de overheid-Trustee en anderzijds de (prolongatie van de) schadelijke gevolgen van de afbouw van de verzorgingsstaat, voor de erfgenaam van zijn of haar geboorte Trust, tot een minimum te beperken.


28. De documenten hebben hun juiste vorm gevonden en de Koning heeft in de Troonrede 2013 belooft, dat de regering zal helpen waar dit nodig is en eraan bijdragen dat niemand tussen wal en schip raakt.


29. Daar werkt Vincent Zegel Waarden Bureau van harte aan mee!


30. Toch lukt het niet altijd om uit de gevarenzone te blijven.


31. Vincent Zegel Waarden Bureau is niet commercieel en werkt belangeloos, maar er is een zeker werkvermogen nodig in de vorm van een fonds, om mensen financieel bij te staan die tussen wal en schip dreigen te raken of al tussen wal en schip, in het water liggen.


32. Erfgenamen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) naar de Minister van Financiën / overheid-Trustee sturen, en van wie de ex partner, er bijvoorbeeld in slaagde om de partner-alimentatie voortijdig te beëindigen, kunnen door hun ex partner dakloos zijn geraakt en verkeren vaak al in extreem moeilijke omstandigheden. 


33. Om het proces van de afwikkeling van de Trust nalatenschap te waarborgen heeft Vincent Zegel Waarden Bureau de beschikking nodig over een werkvermogen om erfgenamen die hun VBA hebben gestuurd bij te kunnen staan in directe financiële nood.


34. In het proces van het inzenden van de VBA zijn alleen aan de ondertekening van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) en de WWFT/BKR/VIS toetsing van het legitimatiebewijs, notariskosten verbonden.


35. Mensen hebben dus kosten aan het laten uitprinten van hun door Vincent Zegel Waarden Bureau, toegestuurde  PDF-bestand van de VBA; en ze dienen de ondertekening van hun VBA bij de notaris te laten legaliseren.


36. De notaris beoordeelt nadrukkelijk niet de inhoud van de VBA maar legt schriftelijk getuigenis af van de levende aanwezigheid, van de erfgenaam / VBA ondertekenaar, te zijner of hare kantore. De notaris maakt kopieën en verzend vervolgens de poststukken aangetekend naar de Minister van Financiën / overheid-Trustee.


37. Deze kosten zijn afhankelijk van het tarief van de notaris, minimaal € 30,- per legalisatie van de ondertekening van een VBA, exclusief de aangetekende verzending.


38. Ook kan het noodzakelijk zijn dat een erfgenaam bij de gemeente zijn of haar legitimatiebewijs verlengt, alvorens met zijn of haar VBA naar de notaris te kunnen. Ook hieraan zijn kosten verbonden.


39. Vincent Zegel Waarden Bureau wil in schrijnende gevallen, mensen financieel kunnen ondersteunen zodat zij hun Trust nalatenschap beneficiair kunnen aanvaarden.


40. Zodra het trustvermogen uit de nalatenschap is vrijgekomen stort de erfgenaam het geleende bedrag terug in het werkvermogen van Vincent Zegel Waarden Bureau, zodat ook andere mensen weer kunnen worden geholpen.


Wilt u Vincent Zegel Waarden bureau ondersteunen met uw gift om het financiële werkvermogen van € 10.000,-- te realiseren, zodat we kunnen werken voor de waarden en gestaag méér VBA's naar de Minister van Financiën / overheid-Trustee kunnen sturen, om elkaar overeenkomstig de Troonrede 2013, te helpen eigen verantwoordelijkheid te nemen ?


1. Uw gift draagt bij aan het vrijmaken van individueel trustvermogen.

2. Eigen trustvermogen genereert inkomsten voor de regionale economie waar de desbetreffende erfgenaam woont, werkt en leeft.

3. Eigen trustvermogen genereert inkomsten voor de realisatie van projecten op het gebied van zorg voor elkaar, natuur beleving en versterking van cultuur .

4. Individueel trustvermogen genereert meer participatie, gulheid en creativiteit in de samenleving.

5. Bovendien helpen we u graag belangeloos met uw eigen VBA want de praktijk leert dat maatwerk noodzakelijk is!


Iedereen is de erfgenaam van de testamentaire Trust van zijn of haar post born / nageborene.


Mens, dier en aarde heeft onze ondersteuning, investering en creativiteit hard nodig!


Daarvoor moeten we inderdaad onze eigen verantwoordelijkheid nemen en ons eigen geboorte trust vermogen vrijmaken en bestemmen.


Om te zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt willen we met uw gift in de vorm van een financiële bijdrage aan Fonds Vincent Zegel Waarden Bureau, de eerste financiële nood kunnen lenigen zodat het voor iedereen, zonder enig onderscheid van welke aard ook (UVRM, Artikel 2) mogelijk is, om met VBA documenten en begeleidende brieven, de niet-politieke afwikkeling en bestemming van zijn of haar individuele geboorte trust nalatenschap te activeren.


VINCENT ZEGEL WAARDEN BUREAU IS U ENORM DANKBAAR VOOR UW GIFT AAN DE REALISATIE VAN HET FONDS VINCENT ZEGEL WAARDEN BUREAU !!OP EEN VOOR U VERTROUWDE MANIER EEN GIFT DOEN IN DE VORM VAN EEN BIJDRAGE AAN HET FONDS VINCENT ZEGEL WAARDEN BUREAU ?  DAT KAN NATUURLIJK EVEN GOED!


DONEER AAN ONS WERKFONDS 'FONDS VINCENT ZEGEL WAARDEN BUREAU'

Overmaking mag op bankrekeningnummerDAAR ZIJN WE U HEEL ERKENTELIJK VOOR !

DANK U WEL !


Hartelijke groet,

Vincent Zegel

---

FONDS Vincent Zegel Waarden Bureau

WIJ WERKEN VOOR DE WAARDEN
DEZE INFORMATIE IS VEROUDERD EN ALLEEN VOOR ARCHIEF DOELEINDEN NOG LEESBAAR.

Wat is dat nu weer

Private

Creator Owner & Contractor:

Vincent Zegel

Vincent Zegel Waardenbureau


Private CQV.LLC Diplomatic Documents For Per Stirpes

First Born Heirs

Dutch Version | English Version

WAARDEN BUREAU

Social

On You rest the seal of the natural, bio-organic Loving Earth Peace covenant: mankind in the spirit of brotherhood is One. Living per stirpes first born heir - Law Of One. Videre vincere est. Seeing is overcoming.

-

Vincent Zegel Waarden Bureau, Values Agency

Andrea Quaratesi (1512-1585) belonged to a bankers' family in Florence, Italy during the High Renaissance. This beautiful drawn portrait by Michelangelo is a metaphor for our work because it exudes both youth and seriousness. Quaratesi liked to draw and he even got lessons from Michelangelo who practically never taught. His portrait inspires us to address issues in a sincere, original and creative manner.

Vincent Zegel Waarden Bureau